ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR - 2014

 

En data 3 de novembre de 2014 s'han convocat eleccions per renovar el consell escolar del centre (S'ha lliurat la convocatòria a tot l'alumnat)


El Consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Es regula per la Llei orgànica 2/2006, d'Educació (LOE); per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació; pel Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius i per la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el  calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

 

El consell escolar del centre està compost per:

 • El director de l'institut que n'és el president.
 • El cap d'estudis.
 • Un o una representant de l'Ajuntament d'Almenar.
 • Sis representants del professorat elegits pel claustre.
 • Tres representants de l'alumnat elegits per ells i entre ells.
 • Tres representants dels pares o mares elegits per ells i entre ells (Una de les persones representants dels progenitors la designa l'associació de mares i pares).
 • Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.

El secretari del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell.

 

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

CALENDARI D'ACTUACIONS:

 1. Els censos estaran exposats al tauler d'anuncis del centre fins al dia 7 de novembre.
 2. Les possibles reclamacions a inscripcions als censos es faran entre els dies 4 i 7 de novembre.
 3. Les candidatures s'han de presentar per escrit abans del dia 14 de novembre.
 4. Les candidatures seran proclamades i publicades al tauler d'anuncis el dia 17 de novembre.
 5. Les resolucions a les reclamacions sobre inscripcions als censos es publicaran al tauler d'anuncis el dia  10 de novembre.
 6. La sol·licitud per actuar com a supervisor es farà mitjançant escrit abans del dia 20 de novembre.
 7. El sorteig per designar membres vocals de les meses electorals de l'alumnat i de pares i mares es farà el dia 7 de novembre a un quart d’onze (10.15) a la biblioteca del centre.
 8. Les meses electorals es constituiran el dia 10 de novembre.
 9. El nombre de representants que es renoven són: tres professors/professores, un pare o mare d'alumnat i dos alumnes.
 10. Cada elector podrà votar un màxim de representants d'acord amb les vacants que es convoquen a l'apartat anterior.
 11. Les votacions es faran entre els dies 24 i 26 de novembre de 2014: la del sector de professors, el dia 24 de novembre a les 10.15 a la sala d'actes; la del sector pares i mares, el dia 26 de novembre de les 12.00 a  les 14.30 a la biblioteca escolar i la del sector alumnes, el dia 25 de novembre de les 9.15 a les 12.35 a la biblioteca escolar.

NOTA:

A l'apartat de “Mares i Pares” de la pàgina web del centre s'aniran publicant informacions sobre les eleccions.

INICI DE CLASSES I TRANSPORT ESCOLAR. CURS 2014-2015

Les classes del curs 2014-2015 s'iniciaran el dilluns dia 15 de setembre i l'horari serà de 8.15 a 14.45 hores.

L'horari del transport escolar serà el següent:

SORTIDES

* Ivars    7.55 hores

* Alfarràs C/ Sisquella    8.02 hores

* Alfarràs  Av/ de Lleida    8.03 hores

Si voleu més informació podeu adreçar-vos a la secretaria del centre de 8.30 a 14 hores.

Telèfon: 973770212

PERÍODES DE MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA PER AL CURS 2014-2015

Els períodes de matriculació extraordinària per al curs 2014-2015 són els següents:

 • Per a l'alumnat d'ESO pendent d'exàmens de setembre: del 8 al 12 de setembre de 2014.
 • Per a l'alumnat de Batxillerat pendent d'exàmens de setembre: del 8 al 12 de setembre de 2014.
 • Cicles formatius de grau mitjà (presentació de sol·licituds al centre): del 8 al 10 de setembre de 2014.

Horari de secretaria: de 9 a 14 hores.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE. CURS 2013-2014

Les avaluacions extraordinàries de setembre del curs 2013-2014 es faran els dies 1, 2 i 3 de setembre i d'acord amb l'horari que es va lliurar, al mes juny, juntament amb les notes finals.

PERÍODES DE MATRICULACIÓ PER AL CURS 2014-2015

Els períodes de matriculació per al curs 2014-2015 són els següents:

 • 1r d'ESO: del 10 al 13 de juny de 2014.
 • 2n, 3r i 4t d'ESO: del 25 al 27 de juny de 2014.
 • Batxillerat: de l'1 al 9 de juliol de 2014.
 • Cicles formatius de grau mitjà: de l'1 al 9 de juliol de 2014.

Horari de secretaria: de 9 a 14 hores.

Més endavant es publicarà el calendari de matrícula extraordinària per a l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre de l'ESO i Batxillerat, i per als cicles formatius.

PREINSCRIPCIÓ A L'ESO PER AL CURS 2014-2015

El proper dimarts, dia 11 de març de 2014, comença el període de preinscripció per als estudis d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) per al curs 2014-2015; i s'acaba divendres, dia 21 de març.

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores a la secretaria del centre.

Si necessiteu més informació podeu telefonar al 973770212 en l'horari abans esmentat.

JORNADA DE PORTES OBERTES. MARÇ 2014

El proper dilluns, dia 10 de març de 2014, se celebrarà una jornada de portes obertes al nostre centre.

HORARI:

17.30 hores: Recepció, xerrada informativa i visita de les instal·lacions.

Si voleu més informació podeu adreçar-vos a la secretaria del centre, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores.